Skip to main content

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO[1]), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO[2]) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis), również w porządku krajowym (ustawie prawo telekomunikacyjne).

Ważne definicje

 1. „Dane osobowe” – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. „Pliki cookies” – Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili przeglądania strony internetowej;
 3. „Strona internetowa” – serwis dostarczany pod następującym linkiem: https://graderoof.eu;
 4. „Przetwarzanie” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. „Administrator” (lub „Administrator danych”) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania
 6. „Strona trzecia” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 7. „Organ nadzorczy” – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie:
  • Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt);
  • W przypadku współadministrowania z Facebook, organem nadzorczym właściwym dla Facebook jest Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland: https://www.dataprotection.ie/;
 8. „Profilowanie” – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 9. „Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych;
 10. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): https://uodo.gov.pl/pl/404.

Kogo dotyczy niniejsza Polityka cookies?

Niniejsza Polityka cookies (dalej PC) dotyczy przetwarzania danych osobowych zebranych z wykorzystaniem plików cookies na stronie internetowej (serwis) należącej do Administratora danych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem danych jest Grade Group PL sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nawrot 4 lok. 1 (90-060 Łódź), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000923506, NIP 725-23-12-435, REGON 520010473.

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować́ na adres pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres: odo@graderoofeu.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio na dedykowany adres e-mail: odo@graderoofeu.

Jakie pliki cookies są stosowane?

 1. Na stronie internetowej Administratora danych najczęściej używane są „pliki cookie” stworzone i kontrolowane przez Administratora danych lub przez organizację zewnętrzną.
 2. Na stronie Administratorów danych mogą być używane następujące rodzaje plików cookie
  • przechowujące preferencje odwiedzającego serwis;
  • zapewniające operacyjność i aspekty techniczne funkcjonowania strony internetowej.

Samo przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga podawania przez użytkownika jego Danych osobowych. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące Dane osobowe użytkowników serwisu. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych:

 • Nazwa pliku cookie:
  wordpress_test_cookie
 • Opis:
  Używane do weryfikacji, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki Cookies.
 • Zakres danych osobowych:
  brak
 • Okres ważności:
  sesyjne

 • Nazwa pliku cookie:
  pll_language
 • Opis:
  Zapamiętuje preferencję użytkownika odnośnie języka wyświetlania strony
 • Zakres danych osobowych:
  brak
 • Okres ważności:
  1 rok

 • Nazwa pliku cookie:
  cookielawinfo-checkbox- + identyfikator
 • Opis:
  Grupa ciasteczek (jedno per kategorię) zapamiętujących preferencje użytkownika dotyczące akceptacji/odrzucenia plików Cookies z poszczególnych dostępnych kategorii.
 • Zakres danych osobowych:
  brak
 • Okres ważności:
  1 rok

 • Nazwa pliku cookie:
  CookieLawInfoConsent
 • Opis:
  Zapamiętuje, czy użytkownik podjął decyzję dot. akceptacji lub odrzucenia plików Cookies.
 • Zakres danych osobowych:
  brak
 • Okres ważności:
  1 rok

 • Nazwa pliku cookie:
  viewed_cookie_policy
 • Opis:
  Zapamiętuje, czy użytkownik miał możliwość zapoznania się z Polityką Cookies.
 • Zakres danych osobowych:
  brak
 • Okres ważności:
  1 rok

Pliki cookies innych stron

Na Stronie internetowej mogą być wyświetlane treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak YouTube, Facebook, Google, Google Maps. Aby móc obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca Plików cookies, nad którą Administrator danych nie ma kontroli i nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Plików cookies tych stron:
Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Twoja przeglądarka lub urządzenie mogą oferować ustawienia, które pozwalają wybrać, czy pliki cookie przeglądarki mają być ustawione, a także umożliwiają ich usunięcie. Te ustawienia różnią się w zależności od przeglądarki, a producenci mogą w dowolnej chwili zmienić zarówno ustawienia, które udostępniają, jak i sposób ich działania. Dodatkowe informacje na temat ustawień oferowanych przez poszczególne przeglądarki można znaleźć na stronach, do których prowadzą poniższe linki: